6210810001

กมัยธร แก้วมี
(เก้า)

6210810002

กฤตพร ขวัญแก้ว
(เอินเอิน)

6210810003

เกวลิน ช่อมณี
(ไอซ์)

6210810004

ชนิกา เพ็ชรราน
(เพลง)

6210810005

ณัชชา ยุ้งเกี้ยว
(ก้อย)

6210810006

ณิชกมล วัฒนธนากรกูร
(ปอ)

6210810007

เตชัส สุขเผือก
(ธีร์)

6210810008

ธนภรณ์ โทรัตน์
(แพร)

6210810009

ธมกร เส็นเนียม
(เบิร์ธ)

6210810010

มิญญา สุรญาณณ์
(เอิร์น)

6210810011

วทัญญู แซ่ตั้ง
(ต้า)

6210810012

วรเมธ วงศ์สำราญ
(อ๋อง)

6210810013

วิภาวี ชุมช่วย
(รวงข้าว)

6210810014

วิรมณ พันธ์เชย
(วิว)

6210810015

วุฒิภัทร เกียรติตนานุสนธิ์
(โอ๊ค)

6210810016

อภิสมัย ชินกาญจนโรจน์
(ผิงผิง)

6210810017

อรรถพล แซ่ซิ่ม
(ซิน)

6210810018

อริยา แสงขาว
(แป้ง)

6210810019

กนิษฐา ปานสุวรรณ
(กิ๊บ)

6210810020

กานต์ รุ่งบรรณาพันธ์
(ดราก้อน)

6210810021

จิรกฤต ใจแข็ง
(เก็ท)

6210810022

จิรพัฒน์ ลักษมีการค้า
(เบลล์)

6210810023

ฉัตรยาธร สินธุ์ศิริพันธ์
(มิว)

6210810024

ณัฐกานต์ วัฒนพุฒิพฤฒ
(เชอรี่)

6210810026

ดนุวัส ฉัตรแก้วมณี
(ตั้น)

6210810027

เตชินี เพชรภาน
(ใบเตย)

6210810028

ธัญพิชชา อูมา
(เจนนี่)

6210810029

ธันยมัย แจ้งอักษร
(น้ำหอม)

6210810030

นภกฤต ศิริพิทยกุล
(ตะวัน)

6210810031

นันท์นภัสรณ์ เจริญธนเกษม
(แตงกวา)

6210810032

ปรายฟ้า สุขเกื้อ
(กิ๊ก)

6210810033

พัทธดนย์ เกลี้ยงจันทร์
(เดียว)

6210810034

พิสิษฐ์ ฉิมเพ็ชร์
(มอส)

6210810035

เพชรจรัส บรรจงช่วย
(กิ๊ฟ)

6210810036

ภัควัต อรัญมาลา
(หมู)

6210810037

ภัทรลภา ณ ระนอง
(ภัทร์)

6210810038

เมริษา วิรุฬห์ไพศาล
(หมิว)

6210810039

วุตตินันท์ ผลดีเยี่ยม
(วุต)

6210810041

ศุภวรรณ เกลี้ยงจุ้ย
(บิว)

6210810042

สิทธินนท์ ไทยทอง
(นนท์)

6210810043

กุลวรา จุลละครินทร์
(มายด์)

6210810044

ชยพล อิทธิธนกุล
(เอิร์ธ)

6210810045

ปุณยนุช ลีเลิศพันธ์
(มิ้นท์)

6210810046

พรปวีณ์ จิตประสาน
(ปอ)

6210810047

พีรยช วรรณโก
(มิว)

6210810048

วีรยา ความมานะ
(น้ำฝน)