6110810001

กชกร ตันตินาม
(เบนซ์)

6110810002

กษิดิศ เก้าเอี้ยน
(เดียว)

6110810003

กุลจิรา สังขภิญโญ
(ไหม)

6110810004

ขวัญชนก หลักเมือง
(มุก)

6110810005

คุณัชญ์ เพชรรักษ์
(ปัน)

6110810006

จณิสการ แกล้วเขตการ
(พลอย)

6110810007

จิณห์วรา รัตนติกานนท์
(เอิร์น)

6110810008

จิดาภา แซ่ชั้น
(เฟิร์น)

6110810009

ฉาย เลาประสพวัฒนา
(ป๊อน)

6110810010

ชัยธนาธัชช์ ไตรญาณสิริ
(กัน)

6110810011

ญาดา ธนกิจบุญญา
(แบม)

6110810012

ฐิติกร วิวัฒน์ทักษิณ
(เจมส์)

6110810013

ณัชชา ฉ่ำสมบูรณ์
(บีม)

6110810014

ณัฎฐณิชา บวรจิตติกุล
(แนท)

6110810015

ณิชกานต์ สุมงคล
(มิว)

6110810016

ธนภร รัตนโกวิน
(ซิมมี่)

6110810017

ธมลวรรณ วงศ์บุบผา
(โบนัส)

6110810018

ธีทัต ไชยพงษ์
(โจ๊กเกอร์)

6110810019

ธีรภัทร หนูบ่ม
(ปัก)

6110810022

นวมินทร์ ปังคานนท์
(ตี๋)

6110810024

เบญญาณัฐ มีสุวรรณ
(แก้ม)

6110810025

ปภาดา หมวดดำ
(บิว)

6110810026

ปัทมวรรณ เนื่องตัน
(บี)

6110810027

ไปรยา เหมวิเชียร
(เปล)

6110810028

พรเมธิกา ยะพงศ์
(เมล์)

6110810029

พริมา อินทรการุณเวช
(หยก)

6110810030

ภูมิ แก้วคง
(ปุ้ย)

6110810031

วชิรญาณ์ อินทเศียร
(มุก)

6110810032

ศลิษา สุทธินุ่น
(ใหม่)

6110810033

ศศิวิมล เลิศวิไลกุลนที
(มีนา)

6110810036

ศุภิสรา ทองเหล็ง
(เอิร์น)

6110810037

สิทธิพล กิจงาม
(กอล์ฟ)

6110810038

สินธุวัฒน์ สุพิมพ์
(ฟังก์)

6110810039

สุรวุฒิ โรจนกนกศักดิ์
(อู๋)

6110810040

อามีรุล นราวิทย์เสรี
(มีร)

6110810041

กิตติธัช ทวีวัฒนโสภณ
(โจ้)

6110810042

เก็จกานต์ หลิมประเสริฐศิริ
(มิลค์)

6110810044

นงนภัส จิรทีปต์ณิชกุล
(หยก)

6110810045

บุญธิดา สุวรรณะบุณย์
(พลอย)

6110810046

พลอยงาม ชีวรุ่งนภากุล
(พลอย)